Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy ?e z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegaj? zmianie...


Oferta - Dla firm

Support i outsourcing IT

W ka?dej firmie posiadaj?cej infrastruktur? informatyczn? oraz zatrudniaj?cej pracownikw biurowych zdarzaj? si? sytuacje gdzie niezb?dna jest szybka i kompetentna pomoc przy rozwi?zywaniu, cz?sto nawet b?ahych, problemw.

Support IT to us?uga ktrej zadaniem jest kompleksowa pomoc techniczna zarwno w postaci dzia?a? o charakterze prewencyjnym, jak i dora?nych interwencji oraz pomocy u?ytkownikom.

Us?uga outsourcingu polega na zapewnieniu prawid?owego funkcjonowania zasobw informatycznych naszych klientw poprzez przej?cie wybranych dzia?w lub ca?ych obszarw IT firmy. Mwi?c krtko jest to sposb na zewn?trzne zarz?dzanie informatyk? w Pa?stwa firmie, pozwalaj?cy na znaczne obni?enie kosztw zwi?zanych z utrzymaniem i szkoleniem specjalistw wewn?trznego dzia?u IT.

Doradztwo, dostarczanie oraz rozbudowa sprz?tu IT

Do prawid?owego funkcjonowania prawie ka?dej firmy, niezb?dne jest prawid?owe, ci?g?e i bezawaryjne dzia?anie infrastruktury IT. Wymaga to szczeglnego nadzoru sprz?tu oraz sta?ej analizy potrzeb informatycznych firmy.

Dlatego polecamy rwnie? swoje us?ugi w zakresie doradztwa IT. Na podstawie przeprowadzonych analiz i bie??cych zapotrzebowa? wynikaj?cych z eksploatacji, przedstawimy propozycj? jaki sprz?t wybra?.

Oczywi?cie zajmiemy si? rwnie? zakupem zamwionego sprz?tu na najlepszych, wynegocjowanych warunkach a tak?e jego dostarczeniem do naszego klienta oraz instalacj? i niezb?dn? konfiguracj?.

W przypadkach konieczno?ci modyfikacji lub rozbudowy zestaww komputerowych, gotowi jeste?my zaprojektowa? i przygotowa? dowolny produkt wg zamwienia klienta.