Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy ?e z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegaj? zmianie...


Oferta - Oprogramowanie

Oprogramowanie na zamwienie

W dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu jest informacja. Ka?da firma, ktra chce by? konkurencyjna, musi posiada? system informatyczny, potrafi?cy zarz?dza? informacjami. System taki musi zapewnia? du?? funkcjonalno?? jednocze?nie b?d?c prostym i jasnym w obs?udze.

Projektujemy i tworzymy oprogramowanie na zamwienie po wykonaniu analizy istniej?cych u klienta rozwi?za? informatycznych oraz powi?zanych z nimi procesw produkcyjnych. Proponujemy rozwi?zania dostosowane do potrzeb oraz umo?liwiaj?ce obni?enie kosztw i automatyzacj? codziennych czynno?ci.

Zapewniamy kompleksow? obs?ug? zarwno w trakcie realizacji projektu, jak rwnie? po jego wykonaniu. W ramach zawartej umowy licencyjnej istnieje mo?liwo?? rozwoju i modyfikacji oprogramowania.

Wdra?anie oprogramowania i szkolenia u?ytkownikw

Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci dowolnego oprogramowania, niezb?dne jest jego precyzyjne wdro?enie oraz przygotowanie i przeszkolenie jego u?ytkownikw.

Wdra?amy nowe oprogramowanie, szkolimy u?ytkownikw w zakresie jego obs?ugi oraz przeprowadzamy migracj? istniej?cych danych produkcyjnych z poprzednio u?ytkowanego rozwi?zania (bazy danych, itp.). Przed wdro?eniem i uruchomieniem wersji produkcyjnej oprogramowania przeprowadzamy testy BETA oraz, po uruchomieniu, w okresie stabilizacyjnym, zapewniamy specjalny nadzr powdro?eniowy aplikacji.

Dostarczanie systemw operacyjnych i programw komercyjnych

Do podstawowego funkcjonowania komputerw w firmie niezb?dne s? systemy operacyjne, pakiety biurowe lub inne programy komercyjne.

Na zamwienie klienta, dostarczamy, instalujemy, konfigurujemy i utrzymujemy systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows i Server. W zakres utrzymania systemw wchodzi rwnie? aktualizacja, okresowa konserwacja, backup danych, reinstalacja.

Oferujemy rwnie? mo?liwo?? dostarczenia i instalacji dowolnego oprogramowania komercyjnego, np. pakietw biurowych, itp.

Przeprowadzamy te? szkolenia pracownikw naszego Klienta w zakresie obs?ugi zakupionych systemw i oprogramowania.