Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy ?e z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegaj? zmianie...


Oferta - Sieci komputerowe

Budowa i administracja sieci komputerowych

Potrzebujesz stworzy? lub zmodernizowa? sie? komputerow? w domu, bloku lub firmie? Posiadasz sie? komputerow? lecz nie radzisz sobie z jej nadzorem?

Przygotowujemy projekty i budujemy sieci komputerowe oparte o okablowanie strukturalne w technologiach Ethernet, Fast Ethernet lub droga radiow?.

W oparciu o zamwienie klienta ustalamy mo?liwo?ci modernizacji, rozbudowy b?d? mo?liwo?ci wdro?enia nowoczesnych technologii sieciowych w ju? istniej?cych infrastrukturach informatycznych oraz przeprowadzamy szczeg?owe analizy bie??cego stanu sieci.

Opracowujemy i wdra?amy rwnie? systemy monitorowania, zarz?dzania i bezpiecze?stwa oraz ochrony danych w sieciach (Firewall, VPN, itp.).

Przygotowywanie i wdra?anie polityki bezpiecze?stwa informatycznego

Obawiasz si? o bezpiecze?stwo danych w Twojej firmie? Nie posiadasz dostosowanej do specyfiki dzia?alno?ci firmy polityki bezpiecze?stwa informatycznego?

Na podstawie przeprowadzonego audytu przygotowujemy i wdra?amy polityk? bezpiecze?stwa informatycznego firmy oraz nadzorujemy jej przestrzeganie przez u?ytkownikw sieci.